Tanggal : 2013-02-14 | Waktu : 21:38:18

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
     
Dekan Dekan                           Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan kelembagaan)   Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)   Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH
Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)   Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A
Jurusan 1. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
-Ketua          Dra. Amal Hayati, M.Hum
-Sekretaris    Irwan, M.Ag
2. Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah S2 (Hukum Keluarga)
-Ketua         Dr. Amar Adly, Lc, M.A
-Sekretaris   Dr. Imam Yajid, M.A
3. Jurusan Perbandingan Mazhab
-Ketua          Aripin Marpaung, M.A
-Sekretaris    Irwansyah, MH
4. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)
-Ketua          Fatimah Zahara, M.A
-Sekretaris    Tetty Marlina, S.H, M.Kn
5. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
-Ketua          Fatimah, M.A
-Sekretaris Sangkot Azhar Rambe, S.HI,M.Hum
6. Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)
-Ketua        Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
-Sekretaris  Drs. Ishaq, M.A
Administrasi dan Akademik Kabag. Tata Usaha                                         Harmansyah, M.E
Kasubbag Umum                                           Ahmad Khatip, S.PD.I
Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan          Ahmad Mu'az, M.M
Kasubbag perencanaan & Keuangan               Masrah, S.Ag, M.M