Tanggal : 2013-02-14 | Waktu : 21:38:18

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

DEKANAT

Dekan                        :  Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
Wakil Dekan I             :  Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
Wakil Dekan II            :  Fauziah Lubis, M.Hum
Wakil Dekan III           :  Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Ketua        : Dra. Amal Hayati, M.Hum
Sekretaris  : Irwan, M.Ag

Jurusan Perbandingan Mazhab
Ketua        : Aripin Marpaung, M.A
Sekretaris  : Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.A

Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)
Ketua        : Fatimah Zahara, M.A
Sekretaris  : Tetty Marlina, S.H, M.Kn

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Ketua        : Fatimah, M.A
Sekretaris  : Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A

Jurusan Hukum Pidana Islam (JInayah)

Ketua      : Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

Sekretaris: Drs. Ishaq, M.A

Kabag. Tata Usaha                                       : Harmansyah, M.E
Kasubbag Umum                                         : Arginta
Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan        : Ahmad Mu'az, M.M
Kasubbag perencanaan & Keuangan             : Masrah, S.Ag, M.M