PIMPINAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
Dekan Dekan                           Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan kelembagaan)   Dr. Sudirman Suparmin, Lc, M.Ag
Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)   Dr. Amar Adly, Lc, MA
Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)   Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
Jurusan 1. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
-Ketua          Nurul Huda Prasetya, M.Ag
-Sekretaris    
2. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)
-Ketua         Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
-Sekretaris    
3. Jurusan Perbandingan Mazhab
-Ketua          Aripin Marpaung, M.A
-Sekretaris    
4. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
-Ketua         Irwansyah, MH
-Sekretaris  
5. Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)
-Ketua        Drs. Abd. Mukhsin, M.Sos. Sc
-Sekretaris  
6. Jurusan Hukum  
-Ketua       Adlin Budhiawan, M.Hum
-Sekretaris  
7. Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah S2 (Hukum Keluarga)
-Ketua         Dr. Imam Yazid, M.A
-Sekretaris    
Administrasi dan Akademik Kabag. Tata Usaha                                         Harmansyah, M.E
Kasubbag Umum                                           Ahmad Khatip, S.PD.I
Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan          Ahmad Mu'az, M.M
Kasubbag perencanaan & Keuangan               Masrah, S.Ag, M.M